De uitkomsten van de uitgezette vragenlijsten en de optrommelactie geven een beeld weer dat er in Winsum Zuidoost naast alle praktische zaken behoefte bestaat aan meer samenhang en verbinding in de wijk. De leefbaarheid in Winsum Zuidoost wordt een belangrijk thema om verder vorm te geven. De wijkinloop bij Terra (Groene School) versterkt deze uitkomsten en onderstreept het belang er van.

De volgende thema’s komen daarbij naar voren:
- Festiviteiten en bewegen,
- School en spelen,
- Zorgen voor elkaar,
- Culturele activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten.

Rond zorgen voor elkaar valt vooral te denken aan kleinschalige samenwerking van meerdere partijen in de wijk. Activiteiten in en rondom gebouwen in de wijk zoals voorstellingen, voorlichtingsbijeenkomsten, een jaarlijkse markt met streekproducten, een rommelmarkt extra ordinair, met kunst antiek en curiosa dan wel een bloemen en plantenmarkt zijn voorbeelden hiervan. Een langere termijnambitie is een eetcafé en een huttenpark in de wijk. Een werkgroep van vijf á zes personen kan verder vorm en inhoud geven aan deze prachtige ideeën.

Contact hierover met Mounet kan door onderstaand contactformulier in te vullen.